Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Thursday, July 5, 2012

Superuniversitetet finns (redan) på nätet

En av de viktiga politiska debatterna handlar om hur Sverige ska bli en vinnare i den internationella konkurrensen om kunskapsintensiva jobb och forskningsresurser. Många menar att Sverige måste kraftsamla genom att koncentrera utbildnings- och forskningsresurserna. Är tanken på "superuniversitetet" passé med de möjligheter som nätet ger? Kan kraftsamling på nätet ge Sverige en lika bra konkurrensfördel som att koncentrera resurserna till ett enskilt lärosäte? I debatten nämns ibland behovet av ett svenskt superuniversitet, där resurser koncentreras ett fåtal riktigt stora lärosäten. Måste svenska högskolor och universitet gå samman för att bli starka eller kan en kraftsamling på nätet också ge lärosäten de muskler som behövs? Kan nätverk och nätutbildningar ersätta idén om superuniversitetet? Under Almedalsveckan arrangerades idag torsdagen den 5 juli ett seminarium   av  Högskolan på Gotland, Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna /under temat:

Superuniversitetet finns på nätet

Medverkande:
Andreas Ekström, moderator Journalist och författare, Sydsvenska Dagbladet. Sebastian Thrun, professor, Stanford University (inspelat exklusivt inledningsanförande). David Mothander, policychef, Google i Norden. Marita Hilliges, rektor, Högskolan Dalarna. Nina Lundström, riksdagsledamot, (FP). Louise Malmström, riksdagsledamot, (S). Under samtalet poängterades att kvalitet måste alltid stå i fokus då det gäller utbildning, men det krävs andra kvalitetsindikatorer än vad som idag är gängse. Kvalitet kan inte i dagens och morgondagens utbildning i ett livslångt lärande perspektiv mätas i form av genomströmning, helårsplatser och andra kvantitativa mått.  Idag är det resultat som utvärderas och ej processer. En utbildningsrevolution är att välkomna, då nätet både revolutionerar vår kommunikation som tillgång på fakta och att nätet ger dialog i nätverk. Lärosäten bör kanske certifieras som goda och ändamålsenliga och trovärdiga för arbets-näringsliv och samhället och studenter kommer framöver att komma till lärosäten med "badges" (kunskaper de förvärvat på annat håll, då lärande sker överallt och i alla sammanhang, för certifiering, jfr Mozilla Open badges röreslsen.

Det framhävdes också att vi har väl aldrig haft sådant utbud av utbildning, men att kanske utbildning ökat på bekostnad av bildningsuppgiften som tenderar att falla bort. Bildning och kunskap oavsett teknik måste vara ett prioriterat område Nätet ger unika möjligheter både för utbildning och för bildning. Varför tar inte högre utbildning folkbildningen på större ansvar. Genom nätet kan enligt Marita Hilliges, rektor, Högskolan Dalarna olika lärstilar,  olika behov för den enskilde tillgodoses. Hon betonar också att studenter idag skapar sitt eget universitet  genom att ta det bästa från hela världens utbud. Det krävs en annan pedagogik, det krävs annan utbildningsdesign och det krävs forskning inom området såsom påbörjats vid Högskolan i Dalarna genom NGL programmet tillsammans med Örebro universitet.

Tillgänglighet, flexibilitet, vägledning, öppen för studenters vilja att erövra världen och förmåga att driva sitt eget livsprojekt är uppgifter högre utbildning måste finna ändamålsenliga strukturer för.

VD Madelaine Sandström från KK stiftelsen berättade från publiken att KK stiftelsen gör en bred satsning  på den högre delen av högre utbildning gällande kurser och utbildning på nätet, dvs Masterutbildningar och på doktorsnivå gällande kurser och utbildning på nätet, då forskning idag ställer stora krav på nätverk och internationalisering. Hon framhävde också att som det ser ut idag är det beklämmand inom  många områden. Vill Sverige vara en stark aktör inom forskning och utbildning och om Sverige vill vara världsledande måste också pedagogiken förändras.

Flera i panelen, men också i publiken var eniga om att det är skrämmande att det inte finns några ambitioner inom utbildning i den digitala agendan för Sverige. Initialt dä nätet började användas inom utbildning fanns flera satsningar, som Sveriges nätuniversitet, Flexibelt lärcenter,  etc. Idag finns inga nationella strukturer eller nationella initiativ som det finns i flera länder, tex i Storbritannien.


David Mothander från Google hävdade att unga är entreprenörer  och det måste ge återverkningar i hur utbildning utformas och erbjuds. Han säger också att Integritet ett återkomande begrepp på Google som också bör ha bäring i utbildnings sammanhang. Ungdomar har dessutom helt andra insikter om nätet och ungdomar och barn använder nätet på helt annat sätt än den generation som oftast för deras talan, Mothander menar att vi måste vara mycket mer ödmjuka för deras insikter.

Slutorden från Marita Hilliges, rektor, Högskolan Dalarna var:
  
Vi kan inte välja bort, eller stå utanför om vi ska vara en utbildningsnation i världsklass

No comments:

Post a Comment