Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Wednesday, September 23, 2015

En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Betänkande 2014/15:UbU15 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande


Så tas äntligen hela frågan om livslångt lärande och kvalifikationer för detssamma på allvar av Regeringen, åtminstone i form av publikattion och beslut. Nu återstår implementering och handling. Ska bli intressant att följa hur utbildningsorganisationer och arbetsliv tar konsekvenserna av dessa beslut.


Bildresultat för livslångt lärande

Under hösten 2015 har regeringen infört en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SFS 2015:545) i enlighet med Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EUT C 111, 6.5.2008). Den grundläggande idén med den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och införandet av nationella referensramar är att det ska bli enklare för personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare att förstå på vilken nivå en kvalifikation ligger. Med kvalifikation avses ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser, t.ex. examina, certifikat och diplom. Att nivån på kvalifikationer tydliggörs underlättar för den som vill byta arbete eller börja studera i Sverige, eller i ett annat EU-land. 
Den nationella referensramen innehåller åtta nivåer som beskriver det resultat av lärande som är av betydelse för respektive nivå. Referensramen kan tillämpas inom alla delar av det offentliga utbildningsväsendet och möjliggör samtidigt för aktörer utanför det offentliga utbildningsväsendet att få nivån på sina kvalifikationer fastställd i den nationella referensramen. Regeringen har fastställt nivån på kvalifikationer som är författningsreglerade och som uppfyller de krav på läranderesultat och kvalitetssäkring som ställs i rekommendationen om EQF i förordningen. Nivån på övriga kvalifikationer kan fastställas efter ansökan och erlagd avgift från utfärdaren, under förutsättning att samma krav uppfylls. En sådan ansökan prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan och kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. 


Bildresultat för sveriges riksdag


Människor lär genom hela livet och i många olika sammanhang, inom det offentliga utbildningssystemet, inom arbetslivet eller genom privata utbildningsanordnare. Lärande kan leda till olika former av examensbevis, examen, certifikat eller diplom. Dessa kvalifikationer kan vara av mycket olika karaktär. Genom införandet av en nationell referensram skapas en helhetsbild av olika kvalifikationer som ges ut i Sverige och som underlättar för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare att förstå på vilken nivå en kvalifikation ligger, både nationellt och internationellt. Därmed främjas rörlighet och livslångt lärande för arbetstagare och studerande inom EU. 

Den nationella referensramen ersätter inte det offentliga utbildningssystemets styrdokument, som t.ex. läroplaner och kursplaner, och på- verkar inte heller antagningsregler inom respek- tive utbildnings- eller skolform. Det handlar i stället om att synliggöra vilken nivå på kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att erhålla de olika kvalifikationer som ges ut i Sverige. Att kraven för att uppnå en viss kvalifikation definieras i termer av lärande- resultat, i stället för t.ex. längden på en ut- bildning, innebär att det tydligt behöver framgå vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att uppnå kvalifikationen. Införandet av en nationell referensram och dess princip om läranderesultat kan underlätta arbetet med validering och stimulera utvecklingen. En nationell referensram kan förhoppningsvis bidra till att öka rörligheten på arbetsmarknaden, underlätta övergångar mellan arbete och utbildning och bidra till att ge resultaten av validering nationell legitimitet på arbetsmarknaden. 

De bestämmelser i förordningen som reglerar referensramens syfte, nivåer i referensramen och bemyndiganden för Myndigheten för yrkeshög- skolan att meddela föreskrifter samt lagen (2015:478) om avgift för ansökan träder i kraft den 1 oktober 2015. Bestämmelser som avser ansökan och beslut om nivå på en kvalifikation i den nationella referensramen träder i kraft den 1 januari 2016.
Läs hela betänkandet här

Monday, September 21, 2015

The annual Fall Blog Festival (FBF), facilitated by Dr. Nellie Dutsch , is a one day blog festival event showcasing bloggers, their work, and valuable tips for blogging for reflective practice, work with students, business and other reasons. This event takes place Moodle for Teachers (M4T) on September 21, 2015. Highlights include: Why blog, background to blogging, influential bloggers, getting started, and best practices and challenges involved in blogging.


The presenters for this fall blog festival are: 
Blog: ancesdiveblogs.blogspot.com
Blog: robhoward.com/blog
Blog http://anita-adnan.webnode.com//
          http://anitaadnan.blog.com/
Blog e4qualityinnovationandlearning.blogspot.com/
Blog www.sylviasenglishonline.org/blog/


All information you need about the FBF2015 you can find here

Fall Blog FestivalThe annual Fall Blog Festival (FBF) is a one day blog festival event showcasing bloggers, their work, and valuable tips for blogging for reflective practice, work with students, business and other reasons. This event takes place Moodle for Teachers (M4T) on September 21, 2015. Highlights include: Why blog, background to blogging, influential bloggers, getting started, and best practices and challenges involved in blogging. 

My own presentation on How to build your professional network through blogging will be presented and discussed at 1pm EST
Bildresultat för nellie dutsch

Integrating Technology for Active Lifelong Learning or IT4ALL is an organization that provides free to low cost programs on how to integrate technology into blended, fully online, and face-to-face learning environments. 


IT4ALL is run by Dr. Nellie Deutsch an education technology & marketing consultant. 

Dr. Nellie Deutsch (Ed.D) is a Canadian educational leadership, technology and curriculum and instruction consultant. She coaches teachers and admin on how to teach with and manage Moodle courses and Moodle sites. She’s internationally known as a relationship-based academic and doctoral dissertation writing coach, mentor to educators, researcher, author, speaker, community builder, instructional designer and facilitator of fully online and blended learning programs using Moodle, WizIQ, Zoom, Google drive and active learning presentation tools that focus on teaching as a way to learn. 
Bildresultat för nellie deutsch

Dr. Nellie Deutsch @IT4ALL

Doctor of Education
TORONTO, Canada

Certificates of Participation (free) will be available to those who attend 60% of the webinars and write a blog post about the event. Submission of the links to the blog posts and attendance area are on Moodle for Teachers website. Click toenrol in the webathon for 2015.

One class link for 8 hours of learning. Click on the webinar link and stay in the same class for the whole day

You do not need to create an account to join the Fall Blog Festival. The Fall Blog Festival is an 8-hour of status updates by educators from around the world. Share this invitation with your colleagues, friends & publicly in your social networks
Read everything about the program and meet the presenters/Bloggers here