Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Friday, June 22, 2012

Myndigheten för yrkeshögskolan


Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. YH-myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. YH-myndigheten kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat. 

 Myndigheten är  ansvarig för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

http://www.yhmyndigheten.se/

SVERDnytt nr 2 som just har lanserats fokuserar på Yrkeshögskolan
SVERDnytt
 

No comments:

Post a Comment