Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Sunday, October 1, 2017

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Regeringen presenterade i maj 2017 en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling (Diarienummer: N2017/03643/D). Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen inrättade därför Digitaliseringsrådet våren 2017. Rådet har i uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik och består av tio personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson.
Bildresultat för regeringen digitaliseringsrådet september
Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. I en serie seminarier ställer Digitaliseringsrådet frågan vad det innebär konkret på ett antal centrala områden. Det aktuella seminariet – Kompetens och digitaliseringens möjligheter – sätter fokus på hur digitalisering skapar nya möjligheter för livslångt lärande och att omsätta kompetens i nya möjligheter till arbete. Vi kommer vid seminariet söka svar på frågor som:
  • Hur kan digitalisering bidra till att stärka individers kompetens?
  • Vad är universitets och högskolors roll för att göra nätbaserade utbildningar mer relevanta för kompetensutveckling?
  • Hur kan kompetens valideras för att skapa värde vid matchning på arbetsmarknaden?
    Bildresultat för seminarier digitaliseringsrådet
De frågor som nu Regeringen och digitalsieringsrådet prioriterar är frågor som ligger i samklang med Regeringens samverkansprogrammen ur fem svenska styrkeområden där regeringen investerar i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Härigenom kan  nya innovativa satsningar stärka konkurrenskraften mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi vilket bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Genom att samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas. Såväl samverkansprogrammeen som digitaliserings strategien ligger i linje med UNESCos hållbarhetsmål, fra mål nr 4 handlar om utbildning, med ledorden kvalitativ tillgänglig utbildning för alla, med lika rättigheter för alla och ur ett livslångt lärande perspektiv.
Frågor om den digitala transformringen som  berördes under seminariet ör frågor som såväl REKs som SVERDS medlemmar drivit de senaste trettio åren, dock oftast utan lokalt, regionalt eller nationellt incitament eller stöd. Det har oftast varit personer som sett behoven och fra sett elevernas och studenternas möjlighet och behov av att vara aktiva digital medborgare.
Några av de nyckelord som nu åberopas i den digitala strategin är frågor som såväl Riksorganisationen för e-kompetens (REK) och Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD har/haft på agendan i 30 år, dock utan större nationellt intresse. Några av de nyckelord som ryms i vår dialog är den digitala agendan, kollaborativt lärande, lärande på arbetsplatsen, det digitala entreprenörskapet, den digital transformeringen, omställning, livslångt lärande för all och mycket mer. Vi välkomnar därmed regeringens intresse i dessa viktiga samhällsfrågor och ser gärna ett gränsöverskridande samverkan. För att enbart nämna tre huvudområden som är akuta och där flexibelt lärande och den digital transformeringen gör skillnad

  1. Flyktingmottagande och  specifik utbildning för flyktingar i svenska språket
  2. Omfattande behov av kompetensutveckling, kontinuerlig fortbildning för lärare för den digitala transfoemrongen xxxxxx antal tusen lärare är berörda
  3. Ny former för ledarskap i digitala miljöer

No comments:

Post a Comment